ogreid-regular

Nore Sunde

600 nye boliger på historisk viking-grunn

Fakta

Sammen med Øster Hus er Øgreid Eiendom med i utbyggingen av en ny bydel på Nore Sunde. En bydel som vil kunne gi tilsammen 600 nye boliger med kort avstand til lokalsenter, kollektivtilbud og kulturlandskap.

Utbyggingen legger til rette for et godt og variert boligtilbud og nye barnehage-, bofellesskap- og sykehjemsplasser.

Nore Sunde ligger i en slak sydvestvendt nedoverbakke som heller mot Hafrsfjord. Fra planområdet har man utsikt til Tananger og Hafrsfjord, men også til Hålandsvatnet.

playiconSe prosjektfilm


 

WEBWebside
noresunde-1200x900_3

Om prosjektet

OMRÅDET

Utbyggingsområdene på Nore Sunde får varierte boligtyper. I hvert område skal det være blanding av mindre og større leiligheter, rekkehus og boligblokker. Et av områdene vil i tillegg komme til å inneholde tjenesteyting (bofellesskap og sykehjemsplasser). Friområder og grønnstruktur med kvartalslekeplasser og ballfelt er lagt sentralt i området, langs ny gang- og sykkelvei. I tillegg etableres leke og grøntarealer inne i byggefeltene. Den omlagte Sundeveien vil ivareta en turveifunksjon i tillegg til å være en viktig transportåre for myke trafikanter. Gang- og sykkelveiene sikrer et god overordnet system gjennom området.

Det etableres supplerende turveier i randen av området, som gir forbindelse mellom de tverrgående hovedturveiene i Ekrehøgdå og Århaugveien, i tillegg til at den gir mulighet for en intern «rundtur». Langs denne turveien ligger friområder på høydedraget i nord og ved gravhaugen i øst. Begge steder vil være attraktive utsiktspunkt.

 
GODE BOFORHOLD

Utbyggingen på Nore Sunde legger opp til gode, miljømessige boliger og boligområder, samt en variert bebyggelse som skal passe til alle familieformer. Varierte leilighetsstørrelser skal sikre en blandet befolkningsstruktur og bidra til godt oppvekstmiljø. Det etableres større og godt tilgjengelige arealer for kvartalslek og ballfelt, gode gangforbindelser bl.a. til svømmehall ved Kverntorget og Kvernevik og Smiodden skole, samt sammenheng i gang- og sykkelveinettet. Det er rikelig med grøntområder i nærheten. Alt dette bidrar til en bydel med gode boforhold gode oppvekstsvilkår for barn.

Lokasjon

Kontakt

Profilbilde%20Christian

Christian H. Skjelbakken / Eiendomsmegler
Bente%20Aasland
DNB Eiendom
Bente Aasland / Eiendomsmegler